Wykorzystaj 30% wartości rachunku

Przy następnej wizycie, w każdym z naszych czterech lokali.

Informacje dotyczące logowania wysłaliśmy do Ciebie e-mailem

Przypomnij hasło

Jak to działa?

30% wartości każdego Twojego rachunku to 100% środków do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w jednym z lokali naszej grupy walychrobrego.com

Wartości te możesz zbierać zarówno używając tradycyjnej karty, którą Ci przekażemy lub za pomocą mobilnej aplikacji, którą bezpłatnie ściągniesz na swój telefon.

Rejestracja zajmie Ci tylko chwile. Dzięki NEXT będziesz mieć dostęp do najlepiej przygotowanej oferty gastronomicznej w mieście.

§ Regulamin Programu NEXT

Regulamin Programu Lojalnościowego NEXT

Regulamin Programu Lojalnościowego NEXT

§1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Organizator – Grupa wałychrobrego.com zarządzana przez Padawa Tomasz Weczer Sp. J. z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Bogusława X 8/4, 70-440 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459745 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513168938

Program – program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych Grupy wałychrobrego.com, do której należą: Restauracja Columbus, Pub Chrobry, Steakhouse Colorado, Tawerna Porto Grande, prowadzony za pomocą fizycznych kart lojalnościowych oraz mobilnej aplikacji, bezpłatnie dostępnej w sklepie Google Play, App Store oraz innych lokalizacjach wskazanych przez Organizatora, umożliwiający zbierania i wykorzystywanie korzyści w lokalach Grupy.

Operator – firma Dige Nowak i Wspólnicy Sp. K.z siedzibą w Szczecinie, ul Niedziałkowskiego 24, 71-410, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301942.

Karta – fizyczna karta wytworzona z dowolnego materiału, mająca na celu identyfikację uczestnika oraz umożlwiająca zbieranie oraz wykorzystywanie Złotówek w Programie Lojalnościowym Next. Karta nie posiada funkcji płatniczych w lokalach nieobjętych programem. Umożliwia regulowanie rachunków za pomocą zgromadzonych środków, w lokalach objętych program i okolicznościach omówionych w niniejszym Regulaminie.

Aplikacja mobilna – bezpłatne oprogramowanie możliwe do pobrania przez Uczestnika Programu ze sklepu Google Play oraz App Store, a także z materiałów typu POS udostępnianych przez Organizatora, umożliwiająca zbieranie oraz wykorzystywanie Złotówek, a także wykorzystywanie dodatkowych ofert w lokalach Organizatora objętych Programem. Aplikacja pełni funkcję identyfikacyjną, analogicznie jak Karta oraz może być stosowana samodzielnie, bądź zamiennie z Kartą.

Restauracja – punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej objęty Programem nalężący do Grupy Wały Chrobrego, których właścicielem jest Organizator. Każda Restauracja może być w dowolnym momencie włączona bądź wykluczona z Programu, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Uczestników Programu o jej wykluczeniu/włączeniu w terminie 30 dni przed planowanymi zmianami. Aktualna lista Restauracji objętych programem znajdować będzie się na stronie next.walychrobrego.com oraz walychrobrego.com

Uczestnik – klient Restauracji, który pobrał i zainstalował Aplikację Mobilną lub otrzymał Kartę w jednej z Restauracji Grupy Wały Chrobrego oraz dokonał Rejestracji w Programie. Aplikacja oraz Karta zawierają unikalny QR kod, przyporządkowany do Uczestnika umożlwiający mu zbieranie Złotówek – odpowiedników punktów w Restauracjach objętych Programem oraz wykorzystywanie dodatkowych ofert przewidzianych przez Organizatora Programu. Warunkiem koniecznym rejestracji w Programie jest podanie prawidłowego adresu email podczas procesu zakładania konta.

Złotówki – korzyści przyznawane Uczestnikom za transakcje wykonywane w Restauracjach objętych Programem. Uczestnik każdorazowo otrzymuje 30% wysokości swojego rachunku do wykorzystania w Restauracjach objętych Programem. Otrzymane środki można wykorzystać w ciągu 14 dni w Restauracjach objętych Programem. Po upływie wyznaczonego czasu wartość zebranych środków zmniejszana jest o połowę. Ich ważność wygasa 32 dnia od daty naliczenia.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Uczestnika indywidualnego Konta, dokonywana w Restauracji, po wypełnieniu koniecznych warunków, przez podanie danych wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie, uprawniająca do udziału w Programie.

Profil Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika, które tworzone jest w procesie Rejestracji. Umożliwia zbieranie Złotówek w Programie, korzystanie z ofert przygotowanych przez Organizatora oraz edycję danych. Dostęp do konta możliwy jest na stronie next.walychrobrego.com w zakładce Mój Profil każdorazowo po podaniu Loginu oraz Hasła.

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Program prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu określającego obowiązki oraz prawa Uczestnika i Organizatora.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2014 roku i prowadzony jest do dnia jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim 1-miesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu dokonane zostanie za pośrednictwem Aplikacji oraz komunikatu w Lokalach.
 3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem Aplikacji, poczty elektronicznej, wiadomości sms, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego regulaminu.
 4. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi w Restauracjach.
 5. Do prawidłowego korzystania z Programu konieczne jest działanie Internetu w Restauracjach. Organizator oraz Operator nie ponoszą odpowiedzialności za problemy z dostępem do sieci spowodowane przez zewnętrznego Dostawcę usługi.

§3 Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniły warunek konieczny rejestracji w Programie – podały prawidłowy adres email podczas procesu rejestracji.
 2. Uczestnictwo w Programie możliwe jest na podstawie indywidualnej Karty przyznawanej w Restauracji oraz za pomocą Mobilnej Aplikacji, dostępnej bezpłatnie w Google Play oraz App Store, a także w innych lokalizacjach wskazanych przez Organizatora.
 3. Do korzystania z Aplikacji Mobilnej konieczny jest telefon z systemem operacyjnym iOS lub Android.
 4. Rejestracja oraz uczestnictwo w Programie skutkuje utworzeniem dla Uczestnika indywidualnego Konta, na którym zbiera on swoje Złotówki. Dostęp do konta możliwy jest dla Uczestnika za pośrednictwem strony www.next.walychrobrego.com – zakładka Mój Profil oraz z poziomu Aplikacji Mobilnej.
 5. Uczestnik każdorazowo otrzymuje 30% wysokości swojego rachunku na swoje Konto w Programie, które ma prawo wykorzystać do opłacenia kolejnego rachunku w dowolnej Restauracji Grupy Wały Chrobrego objętej Programem w terminie 14 dni od daty otrzymania środków.
 6. Po 14 dniach zgromadzone Złotówki tracą połowę swojej wartości. Uczestnik ma prawo wykorzystać pozostałe środki w terminie 14 dni w dowolnej Restauracji Grupy Wały Chrobrego objętej Programem.
 7. Wykorzystanie swoich środków możliwe jest po potwierdzeniu swojego adresu email. Bez potwierdzenia prawdziwości adresu email Uczestnikowi przysługuje jedynie możliwość naliczania złotówek.
 8. Po upływie terminów przewidzianych w niniejszym Regulaminie stan Konta Uczestnika jest zerowany.
 9. Niezależnie od stanu Konta Uczestnika, Organizator ma prawo przesyłać Uczestnikowi dodatkowe oferty na korzystanie z usług Restauracji Grupy Wały Chrobrego, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej oraz poczty elektronicznej.
 10. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa poprzez odinstalowanie aplikacji, podjęcia decyzji przez Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie. Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych powyżej zablokowana zostanie możliwość korzystania z promocyjnych kodów programu oraz zebranych Złotówek.
 11. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora (w tym pracownicy Lokali) oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora w związku z obsługą Programu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią. Uczestnik bierze udział w Programie osobiście. Wyłączone jest działanie Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
 12. W ramach postępowania wyjaśniającego Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo do żądania okazania paragonów dokumentujących zakup i stanowiących podstawę przyznania Złotówek w aplikacji.
 13. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania świadczeń związanych z Programem, w przypadku gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§4 Zasady Programu

 1. Uczestnik bierze udział w Programie pokazując swój unikalny kod (za pomocą Aplikacji Mobilnej lub Karty) podczas dokonywania zakupów produktów w Restauracjach Grupy Wały Chrobrego.
 2. Naliczenie Złotówek wymaga okazania przez Uczestnika Karty lub udostępnienia swojego kodu za pomocą Aplikacji Mobilnej do zeskanowania pracownikowi Restauracji bezpośrednio przed uregulowaniem rachunku. Naliczenie polegać będzie na zeskanowaniu QR kodu Uczestnika przez urządzenie w Restauracji biorącej udział w Programie.
 3. Naliczenie Złotówek przysługuje po dokonaniu zapłaty przeliczane jako 30% wartości zakupu dokonanego w jednym z Lokali Grupy.
 4. Naliczenie nie następuje za część rachunku opłaconą za pomocą Złotówek zgromadzonych na koncie. Naliczeniu podlegają tylko kwoty płacone kartą kredytową, gotówką lub przelewem.
 5. Rachunki płacone Złotówkami zgromadzonymi na koncie, nie podlegają ponownej fiskalizacji.
 6. Naliczanie Złotówek nie następuje gdy formą płatności jest karta podarunkowa.
 7. Wydanie naliczonych złotówek nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.
 8. Naliczenie/wydanie Złotówek na kartę może nastąpić jedynie przed podaniem/wydrukowaniem rachunku.
 9. Uczestnik może wykorzystać zgromadzone na swoim koncie środki w całości lub w części podczas następnej wizyty w dowolnej Restauracji Grupy Wały Chrobrego w ciągu 14 dni od naliczenia Złotówek. Po upływie wyznaczonego terminu, a przed upływem miesiąca od dnia naliczenia środków Uczestnikowi przysługuje do wykorzystania połowa zgromadzonej kwoty.
 10. Złotówki można wydać od razu po naliczeniu w innej restauracji biorącej udział w programie lub po upływie 5 godzin od naliczenia w tej, w której nastąpiło naliczenie.
 11. Podczas kolejnych wizyt kolejne wartości naliczane są niezależnie i obliczane w ten sam sposób.
 12. Punkty zgromadzone podczas danej wizyty przyznawane tracą ważność po upływie 30 dni od daty ich uzyskania. Punkty, które utraciły ważność są zerowane z Konta Uczestnika.
 13. Uczestnik może sprawdzić saldo zgromadzonych Złotówek w każdym momencie trwania Programu za pomocą Aplikacji Mobilnej w zakładce Moje Złotówki, lub logując się na swoje Konto na stronie next.walychrobrego.com a także pytając obsługę Restauracji.
 14. Złotówki można zbierać na podstawie wizyt w różnych Lokalach Grupy i sumę ich lub część wykorzystywać w dowolnych Lokalach Grupy.
 15. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika punkty w Programie zostaną rozliczone. Rozliczenie polegać będzie na skasowaniu punktów niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
 16. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator przeprowadzać będzie inne niż stanowiące podstawę Programu - zbieranie Złotówek, działania promocyjne wyłącznie dla Uczestników programu w zakładce Promocje. Korzystanie z nich jest dobrowolne i odbywać będzie się na analogicznej zasadzie do zbierania Złotówek. Wraz z informacją dotyczącą dodatkowej promocji, Uczestnik otrzymywać będzie dodatkowy unikalny kod, którego zeskanowanie uprawniać będzie go do skorzystania z danej promocji. Zasady dodatkowych działań promocyjnych ogłaszane będą w Restauracjach oraz za pośrednictwem aplikacji.
 17. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne nagrody, nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie.
 18. Nagrody w Programie wydawane będą zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
 19. Jednorazowa opłata rachunku ze środków zgromadzonych w programie Next nie może przekraczać 760 zł.

§5 Prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, jest spółka – Grupa wałychrobrego.com zarządzana przez Padawa Tomasz Weczer Sp.J. z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Bogusława X 8/4, 70-440 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459745.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji w Programie oraz w celu świadczenia usług w ramach Programu.
 3. Do realizacji celów o których mowa w punkcie 2 zbierane są następujące dane (obligatoryjnie): imię, nazwisko, płeć oraz adres email.
 4. Uczestnik dobrowolnie może podać następujące dane: numer telefonu, data urodzenia, data imienin, zarówno podczas rejestracji, jak i edytując profil użytkownika, na stronie www.next.walychrobrego.com lub w Aplikacji Mobilnej. Podanie wyżej wymienionych danych wiążę się z możliwością uzyskiwania dodatkowych korzyści w trakcie trwania Programu.
 5. Organizator przetwarza informacje dotyczące Uczestników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz – w sytuacjach prawem przewidzianych – prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Programu, Uczestnik traci możliwość korzystania z nich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Uczestnika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Uczestnika.
 8. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Uczestnika oraz czasu połączenia Uczestnika z Serwisem i/lub Aplikacją mobilną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Uczestnika Programu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. Operator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Uczestnikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu oraz Aplikacji mobilnej, nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać Operatorowi na adres poczty elektronicznej: next@walychrobrego.com

§6 Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Aplikacji mobilnej i/lub Usługi Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: next@walychrobrego.com
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowanie się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Usługi, Aplikacji mobilnej i/lub Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres: next@walychrobrego.com

§7 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej next.walychrobrego.com. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Uczestnika Programu z momentem skorzystania przez niego usług oferowanych w Programie.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy innych ustaw.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w ramach Aplikacji mobilnej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014r.

Odkryj restauracje grupy walychrobrego.com

W każdej możesz wykorzystać zebrane w NEXT środki. Zapraszamy

Aplikacja mobilna Next

Aplikacja Next daje Ci wszystkie korzyści tradycyjnej karty lojalnościowej plus możliwości jakie niesie technologia.

Szybko i wygodnie sprawdzisz stan oraz ważność swoich złotówek, zadzwonisz by dokonać rezerwacji, oraz sprawdzisz aktualną ofertę lokali grupy Wały Chrobrego.

Nie czekaj i dołącz do mobilnych
Będziemy w kontakcie, abyś mógł poznać Next jeszcze lepiej.

FAQ

Staramy się uczynić korzystanie z programu NEXT jak najłatwiejszym. Dlatego zgromadziliśmy najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, by od ręki mogli Państwo rozwiać swoje wątpliwości. Jeśli po lekturze, nadal będą mieli Państwo pytania - zachęcamy do kontaktu.

Co to jest program NEXT?
Next to innowacyjny system lojalnościowy, dzięki któremu 30% wartości każdego Twojego rachunku to 100% środków do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w jednym z lokali naszej grupy walychrobrego.com
Jak mogę zapisać się do programu?
Wystarczy przyjść do jednego z naszych lokali (Colorado, Columbus, Poro Grande, Chrobry) i wyrazić chęć udziału w programie oraz podać poprawny adres email. Obsługa lokalu udzieli Ci wszelkich wskazówek.
Czy założenie karty i dołączenie do programu jest odpłatne?
Zapisanie się do naszego programu lojalnościowego jak i korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne. Do pełnego wykorzystania możliwości programu wymagamy jedynie podania imienia i nazwiska, oraz prawidłowego adresu email.
W jaki sposób mogę sprawdzić środki na karcie NEXT?
Wystarczy wejść na stronę next.walychrobrego.com i zalogować się do programu, wpisując login – adres mailowy oraz hasło otrzymane na podany podczas rejestracji adres email.
Czy aktywacja jest konieczna do korzystania z programu?
Tak aktywacja jest konieczna do wydawania zgromadzonych środków. Mail aktywacyjny zostaje wygenerowany przez system automatycznie i wysłany do Ciebie na adres mailowy podany podczas rejestracji. Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o wybór i wpisanie własnego hasła – będzie ono łatwiejsze do zapamiętania.
Gdzie mogę korzystać z NEXT? Czy NEXT działa we wszystkich lokalach gastronomicznych w Szczecinie?
NEXT należy do Grupy walychrobrego.com i możesz posługiwać się nim tylko w Tawernie Porto Grande, Steakhouse Colorado, Pub Chrobry i Restauracji Columbus.
W jakim terminie muszę wykorzystać zgromadzone środki?
Uczestnik może wykorzystać zgromadzone na swoim koncie next środki w całości lub w części w dowolnym lokalu grupy walychrobrego.com nawet już od momentu, w którym naliczenie miało miejsce. Wyjątkiem jest lokal, w którym zostały naliczone środki, w tym lokalu uczestnik może wykorzystać środki dopiero po upływie pięciu godzin. W pozostałych lokalach od razu. Na wydanie całości lub części zgromadzonych podczas jednej wizyty środków (środki mogą się sumować wtedy możliwa do wykorzystania kwota wzrasta) uczestnik ma 14 dni, po tym czasie wartość środków (z danego naliczenia) maleje o 50%. Po miesiącu środki (tylko z danego naliczenia) tracą ważność. Pozostałe naliczenia podlegają takim samym zasadom dotyczącym terminów ważności i w związku z tym mogą trwać nadal.
Po jakim czasie naliczone złotówki widoczne są na moim koncie?
Naliczone złotówki widoczne są od razu na koncie. Ich stan można sprawdzić za pomocą przeglądarki lub aplikacji. Złotówki można wydać od razu po naliczeniu w innym lokalu biorącym udział w programie lub po upływie 5 godzin od naliczenia w tym lokalu, w którym nastąpiło naliczenie.
Czy jednocześnie mogę być posiadaczem zarówno kart jak i aplikacji, czy środki będą wpływać na jedno konto?
Tak oczywiście. Jeden Klient może być posiadaczem zarówno aplikacji mobilnej jak i karty lojalnościowej, wówczas zostaną one połączone w jedno konto, na którym będzie mógł zbierać i wydawać środki.
Skąd mogę ściągnąć aplikację na telefon?
Aplikację można pobrać bezpośrednio na telefon ze sklepu Google Play oraz App Store
Jaki system operacyjny muszę mieć w swoim telefonie, aby ściągnąć aplikację?
By korzystać z aplikacji mobilnej należy mieć telefon z systemem Android lub iOS. Jeśli nie wiesz, jaki masz system – podpowiadamy – większość smartfonów firm takich jak: SONY, SAMSUNG, LG pracują na Androidzie, smartfony Apple to iOS.
Czemu nie ma aplikacji na Windows Phone?
Gdy rozpoczynaliśmy budowę programu Windows Phone nie był w Polsce tak popularny. Jeśli okaże się, że wielu naszych gości chętnie używałoby Next na smartfonach z Windows’em, na pewno zdecydujemy się rozszerzyć naszą ofertę również o ten system.
Czy karta Next jest terminowa?
Wydajemy ją bezterminowo, można z niej korzystać zawsze, do końca trwania programu.
Czy mogę przekazać zgromadzone na karcie środki innej osobie?
Oczywiście. Możesz to zrobić użyczając komuś Swoją kartę do wykorzystania. To samo tyczy się sytuacji, kiedy poprosisz kogoś aby zebrał środki na Twoją kartę podczas wizyty w jednym z naszych lokali.
Czy istnieje jakaś alternatywa dla Gości przyjezdnych, którzy nie odwiedzają restauracji na co dzień?
Usługa bez wątpienia daje największe korzyści klientom, którzy odwiedzają nas częściej niż tylko jeden jedyny raz. Jednak jest ona również korzystna dla przyjezdnych, którzy zamierzają spędzić w Szczecinie co najmniej jeden dzień. Alternatywą jest oczywiście śniadanie w jednym lokalu a środki podczas niego zgromadzone wykorzystane podczas obiadu ☺.